تبلیغات
دل مشغولی های یک خانم خانه دار - غزل جون در بافتنی های دست مامانی

دل مشغولی های یک خانم خانه دار

آرزومند آن مباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی.... بکوش در کمال آنچه هستی باشی...